Maak hier een afspraak door op onderstaande knop te drukken

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nail Time en een cliënt waarop Nail Time deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. INSPANNINGEN Nail Time

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nail Time zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nail Time melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Nail Time 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, met een minimum van 15 euro. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aan komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Na 15 minuten te laat wordt de afspraak geannuleerd en eveneens 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

 

4. BETALING

Nail Time vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nail Time vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aan biedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Nail Time vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nail Time aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nail Time neemt deze op in de persoonlijke klantenfiche. Nail Time behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

6. GEHEIMHOUDING

Nail Time is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nail Time verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Ook bij het niet betalen van bv laattijdig geanulleerde afspraken, zullen de gegevens van de cliënt aan het incasso bureau worden overgedragen.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

Nail Time is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nail Time is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Nail Time is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, boetes of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

8. GARANTIE

Nagelstudio Nail Time geeft de cliënt een beperkte garantie gedurende 3 dagen op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 

De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. BESCHADIGING & DIEFSTAL

Nail Time heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio Nail Time meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Nail Time. De nagelstudio moet de klager binnen vijf (5) werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio Nail Timede behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Nail Time en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

11. NAIL ART

Indien Nail Time een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nail Time. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nail Time. Nail Time mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

12. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Nail Time en de cliënt is Belgische recht van toepassing.

 

13. LEEFTIJD

De minimale leeftijd die Nail Time hanteert voor het zetten van kunstnagels (gel of gellak) is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met Nail Time.

 

14. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nail Time het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

Elke klant gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden bij het maken van een afspraak